హైదరాబాద్ కు డ్రగ్స్ అలవాటు చేసిన పెద్దమనిషి ఎవరు ? | Focus on Hyderabad Drugs | Ntv Chairman's Desk