గణేష్ నిమజ్జనం అయింది, ప్రతిపక్షాల నిమజ్జనం మిగిలింది: Balka Suman Counter to Bandi Sanjay | Ntv