అమలాపురం అల్లర్లలో అమాయకులు ఇరుక్కున్నారు : MP Pilli Subhash | Ntv